)
۰
(
توصیه به دیگران
متن خبر
نظرات کاربران 4
تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱/۱۱
کد مطلب : 3968
قوانین و مقررات شهرداری
مجوز قانونی ای كه از طرف شهرداری برای هرگونه ساخت و ساز برای صاحبان املاك صادر می گردد.
قوانین و مقررات شهرداری
انواع پروانه
پروانه ساختمانی: مجوز قانونی ای كه از طرف شهرداری برای هرگونه ساخت و ساز برای صاحبان املاك صادر می گردد.
تخریب و بازسازی: پروانه ای كه با تخریب بنای قدیمی و احداث بنای جدید براساس طرح تفصیلی صادر می گردد.

اضافه اشكوب: مجوز احداث طبقاتی برروی طبقات موجود (توسعه بنا در ارتفاع)

تبدیل: مجوزی كه برای تبدیل یك واحد مسكونی به دو واحد ، تبدیل واحد مسكونی به اداری و یا تبدیل قسمتی از مسكونی به واحد تجاری و… صادرمی گردد.

تعمیرات: پروانه ای كه منظور انجام تعمیرات و تغییرات جزئی و كلی صادر گردد.

تمدید پروانه: در صورت منقضی شدن مهلت پروانه و یا عدم شروع عملیات ساختمانی از طرف مالك ، اعتبار پروانه تمدید و با همان مشخصات صادر خواهد شد.

تعاریف و واژه ها:

انواع پروانه
پروانه ساختمانی: مجوز قانونی ای كه از طرف شهرداری برای هرگونه ساخت و ساز برای صاحبان املاك صادر می گردد.

تخریب و بازسازی: پروانه ای كه با تخریب بنای قدیمی و احداث بنای جدید براساس طرح تفصیلی صادر می گردد.

اضافه اشكوب: مجوز احداث طبقاتی برروی طبقات موجود (توسعه بنا در ارتفاع)

تبدیل: مجوزی كه برای تبدیل یك واحد مسكونی به دو واحد ، تبدیل واحد مسكونی به اداری و یا تبدیل قسمتی از مسكونی به واحد تجاری و… صادرمی گردد.

تعمیرات: پروانه ای كه منظور انجام تعمیرات و تغییرات جزئی و كلی صادر گردد.

تمدید پروانه: در صورت منقضی شدن مهلت پروانه و یا عدم شروع عملیات ساختمانی از طرف مالك ، اعتبار پروانه تمدید و با همان مشخصات صادر خواهد شد.

تغییر نقشه: در صورت تقاضای مالك و به شرط عدم شروع عملیات ساختمانی نسبت به تغییرات یا جابجایی فضاها یا توسعه بنای پروانه های معتبر ، پروانه تغییر نقشه صادر خواهد شد.

ابطال پروانه: در صورت تقاضای مالك با اخذ اصل پروانه صادره و ابطال آن و پیوست به پرونده بصورت مكانیزه نیز پروانه باطل و تصویر به مراجع ذیربط اعلام می گردد و با رعایت ضوابط و مقررات پرداختی های مالك عودت گردد.

تعویض مهندس ناظر یا مجری: در صورت درخواست مالك و با رعایت ضوابط و مقررات و موافقت ناظر و مجری و مراجع ذیصلاح و معرفی ناظر و مجری جدید مجوز فوق صادر می گردد.

انواع گواهی :

عدم خلاف: در صورت شروع به كار ساختمانی طبق پروانه صادره برای هرگونه معامله و یا انقضای مهلت پروانه (برای ادامه عملیات ساختمانی یا بروز خلاف، پس از رسیدگی ،‌گواهی جدیدی به نام عدم خلاف صادر می گردد.

بلامانع ناحیه: در موارد بروز تخلفات جزئی كه منجر به جلوگیری شود، پس از رفع خلاف یا رسیدگی به آن ، مجوز ادامه كار از شهرسازی منطقه به ناحیه مربوطه صادر خواهد شد.

بلامانع شهرسازی: درصورت درخواست انواع پروانه و كشف خلاف در بنا و رسیدگی به آن برای سهولت روند اداری و ادامه كار ، بلامانع شهرسازی صادر خواهد شد.

پایان كار: در صورت پایان عملیات ساختمانی و عدم وجود تخلف و ارائه گواهی صحت اجرا از جانب مهندس ناظر گواهی پایان كار ساختمانی توسط شهرداری صادر می شود.

پایان كار آپارتمانی: صدور گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف در مورد هریك از آپارتمان های یك مجتمع بشرطی كه در اختصاصیات و مشاعات تخلفی حادث نشده باشد .

پایان كار قبل از 49: جهت بناهایی با هر كاربری كه قبل از اردیبهشت سال 1349 احداث و بهره برداری گردیده اند( شامل مقررات طرح جامع تهران نمی باشند) پایان ساختمانی قبل از 1349 صادر می گردد.

تمدید پایان كار: در صورت انقضای اعتبار پایان كار و عدم وجود هرگونه خلاف یا تغییرات در بنا پایان كار مذكور با همان مشخصات مجدداً‌ تمدید می گردد.

مشخصات املاك در كاربری مسكونی:

مساحت زیربنا: مجموع سطوح در هرطبقه از ساختمان های یك ملك را مساحت زیربنای آن طبقه گویند.

مساحت كل بنا: عبارت است از مجموع سطوح ساخته شده در كلیه طبقاتی كه در یك ملك احداث می شود یا شده است كه شامل زیرزمین یا زیرزمین ها ، همكف، طبقات فوقانی اعم از قسمت های مفید و اختصاصیات و یا مشاعات در طبقات ساختمان می باشد.

متوسط مساحت زمین: عبارت است از نسبت كل مساحت زمین ها به تعداد اراضی بلوك یا ضریب سطح اشغال: عبارت است از نسبت درصد مساحت سطح مجاز احداث بنا به مساحت قطعه زمین در طبقه همكف

متوسط مساحت كل بنا: عبارت است از نسبت مساحت كل بنا در املاك موجود به تعداد اراضی بلوك یا ناحیه یا محله یا منطقه یا شهر

ضریب تراكم مجاز: عبارت است از نسبت درصد سطح زیربنای كل ساختمان به سطح قطعه زمین مورد ساخت با كاربری مجاز طبق طرح تفصیلی (مشاعات و انبار و پاركینگ در زیرزمین و پاركینگ در همكف جزء این ضریب محاسبه نمی گردند.)

تراكم استفاده شده : عبارت است از سطح زیربنای كل ساختمان به سطح قطعه زمین مورد ساخت با هركاربری (مشاعات و پاركینگ و انباری در زیرزمین و پاركینگ درهمكف جزء این سطوح محاسبه نمی گردد)

بنای مفید: مجموع زیربنای كل طبقات بجز سطح پاركینگ ها و انباری ها و مشاعات

مساحت زیربنای مشاعات در مسكونی: شامل مجموع مساحت تاسیسات ، راهرو ، راه پله،‌آسانسور ، لابی،‌سالن اجتماعات ، استخر و سونا و ورزشی، سرایداری، شوت زباله ، نگهبانی، نورگیرها، سرویس بهداشتی و انباری مشاع جزء سطوح مشاعات می باشند.

درصد بنای مفید استفاده شده: درصد مجموع زیربنای مفید طبقات در طبقات، نسبت به مساحت ملك(طبق سند مالكیت) . (زیربنای كل ، منهای مشاعات و پاركینگ و انباری)

انواع اراضی:
دایر: اراضی دارای ساختمان و تاسیسات و دیواركشی متناسب با ملك و یا املاكی كه باغ و مشجر و یا زراعی باشد، می گویند.

بایر: به اراضی فاقد ساختمان و تاسیسات می گویند كه سابقه دایر بودن را داشته اند.

موات: به املاكی كه فاقد ساختمان و تاسیسات باشد و هرگونه سابقه عمران و آبادی و یا باغ و كشاورزی نداشته اند گویند.

مشخصات كاربری ملك :
مسكونی: به سطوحی اطلاق می گردد كه براساس نقشه كاربری اراضی جهت احداث واحدهاو مجموعه های مسكونی اختصاص یافته اند.

تجاری: این اراضی برای فعالیت های بازرگانی ، مغازه ها و فروشگاه ها ، كسب و پیشه و دوایر نمایندگی های مختلف و دفاتر تجاری براساس سلسله مراتب طرحهای تفصیلی (خرده فروشی، عمده فروشی، دفاتر) پاساژ، تیمچه، سرا درنظر گرفته شده است.

مختلط : عبارت است از تركیب چندعملكرد از كاربری های مختلف دریك قطعه زمین با كاربری مختلط (تجاری اداری، تجاری مسكونی ، مسكونی اداری و اختلاطی از كاربری های فرهنگی ،‌ورزشی، آموزشی) با توجه به طرح تفصیلی می باشند.

باغ: عبارت است از زمین محصور و یا غیر محصوری كه در آن درخت به تعدادی كه قانون مشخص نموده است كاشته باشند و یا در طرح تفصیلی به صورت باغ تعیین شده باشد.

مذهبی: انواع كاربریهای مذهبی در سلسله مراتب خدمات شهری به شرح ذیل می باشد.

اراضی مذهبی رده محله: شامل مساجد كوچك، تكایاو حسینیه ها.

اراضی مذهبی رده ناحیه شامل: مساجد و فاطمیه ها ‌اراضی مذهبی رده منطقه شامل مساجد بزرگ و هیئت ها.

اراضی مذهبی رده حوزه شامل: مجتمع های مذهبی ، دارالتبلیغ ها و مهدیه ها.

اراضی مذهبی رده شهر و فراتر: شامل مساجد اصلی شهر، خانقاه،‌ كلیساها و كنیسه ها، امامزاده ها، بقاع متبركه، ‌مصلی،‌ آتشكده ها و معابد.

آموزشی: این اراضی بسته به سلسله مراتب خدمات شهری با توجه به رده های مختلف كاربری آموزشی به احداث ساختمان های آموزشی اختصاص دارد. فعالیت های مجاز در این اراضی آموزشی رده های مختلف به شرح ذیل می باشد.

اراضی آموزشی رده محله: شامل مهدكودك، آمادگی ،‌مدرسه ابتدایی مدارس راهنمایی و دبیرستان ها.

اراضی آموزشی رده ناحیه: شامل كلاس های نهضت سواد آموزی، مراكز آموزش حرفه ای و هنركده ها.

اراضی آموزشی رده منطقه شامل: مدارس اسلامی ،‌موسسات آموزش زبان های خارجی وهنرستان های صنعتی.

اراضی آموزشی رده حوزه ای: شامل مدارس ویژه نابینایان ،‌مدارس ویژه معلولین كرو و لال و مدارس ویژه سایر معلولین.

اراضی آموزشی رده شهر و فراتر: شامل مدارس ویژه خارجیان مقیم تهران و مدارس ویژه كودكان استثنایی

فرهنگی: انواع كاربری های فرهنگی بنا به سلسله مراتب خدمات شهری به شرح ذیل می باشد. *‌ اراضی فرهنگی رده محله ای: شامل كتابخانه كودكان و كتابخانه های درجه 5 * اراضی فرهنگی رده ناحیه ای : شامل كتابخانه های درجه 4 و سالن های اجتماعات. * اراضی فرهنگی رده منطقه : شامل كتابخانه های درجه 3، بنیادهای ارشادی و كانون ها*اراضی فرهنگی رده شهر و فراتر : شامل اماكن و محوطه های تاریخی ، موزه ها، موسسات انتشاراتی، كتابخانه های ملی و سایر كتابخانه های بزرگ ،‌نمایشگاهها، انجمن ها ،‌بناهای یادبود،‌آرامگاه مشاهیرو فرهنگستان ها.

بهداشتی: این اراضی در رده محله مطرح شده و شامل گرمابه ها و رختشویخانه ها می گردد.

ورزشی: انواع این كاربری برحسب سلسله مراتب خدمات شهری به شرح ذیل می باشد. * اراضی ورزشی رده محله: شامل زمین های بازی كوچك . * اراضی ورزشی رده ناحیه : شامل زمین های ورزشی و سالن های كوچك. *‌اراضی ورزشی رده منطقه شامل زمین های ورزشی سالن های متوسط – سالنهای استخر سرپوشیده و اراضی ورزشی رده شهر، استادیوم ها و …می باشد.

فضاهای سبز-پارك عمومی: ملكی كه دارای طرح پارك ، حریم سبز ، جنگل مصنوعی و … طبق طرح تفصیلی و جامع می باشد، بارده بندی باغ كودك ،‌پارك محله، پارك منطقه ای و پارك های عمومی شهری ،‌حریم سبز بزرگراهها ، اتوبانها ، بزرگراه ها ، كمربند سبز شهری


 
جلال صداقت
۱۳۹۰-۱۰-۱۳ ۰۸:۱۵:۵۳
آيا به نظر شما مجموعه قوانين شهرداريها صرفاً همين چند صفحه است ؟ (3714)
 
شهاب
۱۳۹۳-۰۵-۲۴ ۱۴:۰۲:۱۳
اداره شهرداری چرا حساب کتابهای بروانه مسکونی را از روی انصاف ضریب نمی کنند نه به-خ اصلی -فرعی - توجه میشه فقط به ظاهر زندگی مراجعه کنندگان هزینه برای صدور پروانه می نویسند مگر این اشخاص که شب وروز زحمت میکشند کارها را طبق قوانین انجام می دهند گناه کردند ولی اشخاصی هستند که تن به کار نمی دند شب روز برای خود تفریح میکنند به فکر کار زندگی نیستند ا که پروانه ای بخواهند بگیرند میگن شخص مورد نظر نداره باید کمتر پول پروانه بده وپایینترین سقف براش درنظر میگیرند ولی برای بقیه میزنند سقف اخر حتی تخفیفی نمی دهند 000این واقعا بی عدالتی وهیج کمکی اانجام نمیشه یارو با قرض وام جک هزار بدبختی یه زندگی درست کرده اکه بدهش به یه پروانه باید ره گدایییی کنه لطفا پیگیری حساب دایره فنی شهراریها 88888وبی عدالتیها واشنا بازی وفک و فامیلهای انها شوید (12212)
 
morteza zarkhah
۱۳۹۳-۰۶-۱۸ ۱۴:۴۵:۲۴
قربان دهنت آی گفتی .... من واحدی دارم در یکی از کوچه های جردن که اجاره دادم به یه باشگاه ورزشی و اون بنده خدایی هم که اومده از من واحدو اجاره کرده طبق روال قبل و با علم به اینکه فعالیت ورزشی فرهنگی محسوب میشه و تربیت بدنی تایید کرده اومده چندصد میلیون هزینه کرده و حالا شهرداری سه ماه محل و پلمپ میکنه تا اینکه تصمیم گرفتیم کاربریشو بکنیم ورزشی جالب اینه کارمند اجرای احکام برای استفاده یک سال ۶ میلیون حق الزحمه میخواست ای مستاجر بنده خدا نداد که شاید ماه بعد این و بردارن و از هم جالبتر اینکه بر جردن باشگاه ورزشی با یک سوم مبلغی که برا این ملک داخل کوچه تغییر کاربری محاسبه کردن مبلغ پرداخت کرده و حتی موردی رو پیدا کردیم که شهرداری به خونه ویلایی توی گل افشان مجوز باشگاه داده بدون تغییر کلربری ... متاسفانه فساد اداری توی شهرداری خیلی زیاد شده وکسی نیست رسیدگی کنه روابط و باند بازی ها خیلی کارو مشکل کرده اگه موردی خلاف هست برای همه باید خلاف باشه نه برای یک قشری که رابطه دارن بتونن قانون و دور بزنن و شهرداری هم حمایت کنه ازشون.
توی یه ساختمونی که همشون اداری شدن بدون اخذ مجوز و تغییر کاربری به ما میگن برین استفاده مسکونی بکنید .امید وارم یکی پیدا بشه بتونه کمکمون بکنه. (12493)
 
Iran, Islamic Republic of
حسین قربانی
۱۳۹۳-۰۷-۲۴ ۱۰:۰۰:۵۶
مطالب خیلی واضح و جالب است ولی متاسفانه ناقص وناتمام و کاربر نتیجه ای نخواهد گرفت. (12703)
 
کلمات کلیدی : عمران + قوانین و مقررات شهرداری
قوانین و مقررات شهرداری
تعداد نظرات ارسالی : ۵
غیر قابل انتشار : ۱
نظرات انتشار یافته : ۴
 
جلال صداقت
۱۳۹۰-۱۰-۱۳ ۰۸:۱۵:۵۳
آيا به نظر شما مجموعه قوانين شهرداريها صرفاً همين چند صفحه است ؟ (3714)
 
شهاب
۱۳۹۳-۰۵-۲۴ ۱۴:۰۲:۱۳
اداره شهرداری چرا حساب کتابهای بروانه مسکونی را از روی انصاف ضریب نمی کنند نه به-خ اصلی -فرعی - توجه میشه فقط به ظاهر زندگی مراجعه کنندگان هزینه برای صدور پروانه می نویسند مگر این اشخاص که شب وروز زحمت میکشند کارها را طبق قوانین انجام می دهند گناه کردند ولی اشخاصی هستند که تن به کار نمی دند شب روز برای خود تفریح میکنند به فکر کار زندگی نیستند ا که پروانه ای بخواهند بگیرند میگن شخص مورد نظر نداره باید کمتر پول پروانه بده وپایینترین سقف براش درنظر میگیرند ولی برای بقیه میزنند سقف اخر حتی تخفیفی نمی دهند 000این واقعا بی عدالتی وهیج کمکی اانجام نمیشه یارو با قرض وام جک هزار بدبختی یه زندگی درست کرده اکه بدهش به یه پروانه باید ره گدایییی کنه لطفا پیگیری حساب دایره فنی شهراریها 88888وبی عدالتیها واشنا بازی وفک و فامیلهای انها شوید (12212)
 
morteza zarkhah
۱۳۹۳-۰۶-۱۸ ۱۴:۴۵:۲۴
قربان دهنت آی گفتی .... من واحدی دارم در یکی از کوچه های جردن که اجاره دادم به یه باشگاه ورزشی و اون بنده خدایی هم که اومده از من واحدو اجاره کرده طبق روال قبل و با علم به اینکه فعالیت ورزشی فرهنگی محسوب میشه و تربیت بدنی تایید کرده اومده چندصد میلیون هزینه کرده و حالا شهرداری سه ماه محل و پلمپ میکنه تا اینکه تصمیم گرفتیم کاربریشو بکنیم ورزشی جالب اینه کارمند اجرای احکام برای استفاده یک سال ۶ میلیون حق الزحمه میخواست ای مستاجر بنده خدا نداد که شاید ماه بعد این و بردارن و از هم جالبتر اینکه بر جردن باشگاه ورزشی با یک سوم مبلغی که برا این ملک داخل کوچه تغییر کاربری محاسبه کردن مبلغ پرداخت کرده و حتی موردی رو پیدا کردیم که شهرداری به خونه ویلایی توی گل افشان مجوز باشگاه داده بدون تغییر کلربری ... متاسفانه فساد اداری توی شهرداری خیلی زیاد شده وکسی نیست رسیدگی کنه روابط و باند بازی ها خیلی کارو مشکل کرده اگه موردی خلاف هست برای همه باید خلاف باشه نه برای یک قشری که رابطه دارن بتونن قانون و دور بزنن و شهرداری هم حمایت کنه ازشون.
توی یه ساختمونی که همشون اداری شدن بدون اخذ مجوز و تغییر کاربری به ما میگن برین استفاده مسکونی بکنید .امید وارم یکی پیدا بشه بتونه کمکمون بکنه. (12493)
 
Iran, Islamic Republic of
حسین قربانی
۱۳۹۳-۰۷-۲۴ ۱۰:۰۰:۵۶
مطالب خیلی واضح و جالب است ولی متاسفانه ناقص وناتمام و کاربر نتیجه ای نخواهد گرفت. (12703)
 
معماری نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمییابند.
توصيه مي شود به جاي ارسال كامنت هايي مشابه با نظرات منتشر شده ، از مثبت و منفی استفاده فرماييد.
 
 
مشاهده بخش نظرات 4
Share/Save/Bookmark
 
 
 
 
 
 

اخبار سازمان ها و موسسات

اخبار شرکت ها

اخبار آموزشگاه ها

اخبار نشریات

اخبار انجمن ها

پژوهشکده ها و مراکز علمی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

همایش ، کنفرانس و کنگره ها